PROGRAM S ANOTACEMI PŘEDNÁŠEK

8:30–9:00

Čas na malou snídani, prezenci a radost ze shledání po delším čase

8:30–9:00
9:00–9:30

Pozvání do spravedlivého světa

9:00–9:30
9:30–9:50

EKOLOGIE NENÍ PRO CHUDÉ

Ženský vzdělávací ústav Brno (Vesna) podporuje od května 2021 nízkopříjmové rodiny z Brna a okolí, od února 2022 i rodiny utíkající před válkou. Velmi zblízka sledujeme, jak hluboké jsou rozdíly mezi ekologickým uvědoměním a chováním rodin s vyšším vzděláním a stabilnějším zázemím, a nejzranitelnějších rodin, pro něž je šetření energiemi zcela nedostupné. Jak na tyto rodiny dopadla energetická krize? Co dělat, aby výzvy k „investicím do úspor“ nebyly pro tyto rodiny hořkou ironií?

Barbora Antonová

9:30–9:50
9:50–10:00

JAK ŘÍKAT DĚTEM TĚŽKOU PRAVDU

Žádná otázka není špatná či hloupá. V mé knize se dva sourozenci ptají na smrt, ironii, rozpad vztahů i politiku. I když klimatická krize není tématem, ukazuji cestu, jak vést dialog o světě kolem nás. Ve svém příspěvku zdůrazním, jak srozumitelně vysvětlit složité společenské problémy. Přiznám, že i dospělí nevědí vše. Strach máme všichni. „Bojím se, že mně dítě nepřiblíží své myšlenky kvůli mé reakci. A to nechci dovolit.“

Anna Durnová

9:50–10:00
10:00–10:20

I DĚTI MOHOU SPRAVEDLIVĚ ROZHODOVAT O BUDOUCNOSTI

Jak můžeme vytvořit fungující demokratický systém rozhodování, který upřednostňuje blaho lidí a životního prostředí s ohledem na dlouhodobé důsledky? Jsou občanská shromáždění odpovědí na tuto otázku? Jaké mají historické kořeny, na jakých etických principech stojí, jakou mají metodologii a standardy kvality? Jakým způsobem se dají principy občanských shromáždění implementovat ve školách? Co přineslo Dětské občanské shromáždění řešící ztrátu biodiverzity, kterého se zúčastnily děti a mladí lidé ve věku 7 – 17 let?

Andrea Culková

10:00–10:20
10:20–10:25

Představení publikace Petra Daniše Klima je příležitost

10:20–10:25
10:25–10:55

Přestávka na občerstvení

10:25–10:55
10:55–11:10

KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST A SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Změny klimatu dopadají na různé skupiny obyvatel odlišně. V lokálním i globálním měřítku jsou někteří lidé vůči klimatickému kolapsu zranitelnější než jiní. Co je to klimatická spravedlnost? A může být transformace na bezuhlíkovou ekonomiku spravedlivá?

Anna Bromová

10:55–11:10
11:10–11:25

KLIMATICKÁ MIGRACE: REÁLNÁ HROZBA NEBO NOVÁ ŠANCE?

Klimatická migrace je fenomén, který se čím dál častěji objevuje ve světových i českých médiích a prohlášeních politiků jako významná hrozba. Přednáška se v extrémní stručnosti bude snažit odpovědět na otázky: Čeho se politici a novináři bojí? Jsou tyto hrozby reálné? Jaké jsou odhady počtu klimatických migrantů do budoucna? Jaké jsou hlavní cílové destinace? Jak odlišíme pracovní a klimatickou migraci? Můžeme najít nějaká pozitiva na klimatické migraci?

Robert Stojanov

11:10–11:25
11:25–11:40

ZDRAVÍ A KLIMA: PROPOJENÉ NÁDOBY, O KTERÝCH ZATÍM MLUVÍME JEN MÁLO

Změna klimatu je označována jako největší hrozba pro lidské zdraví ve 21. století. Její zdravotní dopady se ale v české veřejné debatě příliš neprobírají. Není divu: nemáme zde instituce ani experty, kteří by se tím zabývali, o tématu se během svého studia neučí ani budoucí zdravotní profesionálky a profesionálové.
Jinde ve světě se to daří měnit: podíváme se, jak se povedlo téma zdravotních dopadů klimatické krize úspěšně zakomponovat do studijního plánu mediček a mediků v Clevelandu, i na první krůčky, které se v tomto ohledu dějí v Česku.

Anna Kšírová

11:25–11:40
11.40–11.55

LIMITY GENERICKÉHO MASKULINA V MĚNÍCÍM SE KLIMATU, A JAK DÁL

Genderově škodlivé, slepé, citlivé, reaktivní nebo transformativní. Řeč je o klimatických politikách, kterých je všude kolem nás čím dál více, ale ne vždy jsou spravedlivé pro všechny. Česko se dlouhodobě umisťuje na nižších příčkách jak v oblasti zmírňování klimatické krize, tak i v oblasti genderové rovnosti. Jak tyto problematiky spolu souvisí?
A jak zajistit, aby klimatické politiky neprohlubovaly již existující nerovnosti, ale přispívaly k nutné společenské (i energetické) transformaci?

Romana Jungwirth Březovská a Adela Syslová

11.40–11.55
11:55–12:15

Vyhlášení ceny Ekopublika 2022

Součástí Národní konference EVVO a EP bude již tradičně také vyhlášení vítězů Ekopubliky 2022. Jedná se již o 7. ročník předávání této záměrně nikým nesponzorované ceny. Jejím smyslem je podpořit a zviditelnit publikování odborně a žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče a ochrany životního prostředí u nás i ve světě, které byly zveřejněny v denním, týdenním i měsíčním tisku v ČR a v relevantních webových zpravodajích. Spolupořadateli Ekopubliky jsou Nadace Veronica, Katedra environmentálních studií FSS MU a Lipka.

Více o Ekopublice

11:55–12:15
12:15–13:15

Přestávka na oběd

12:15–13:15
13:15–13.50

ZDRAVOTNĚ PESTŘÍ V ZÁPLAVĚ ŠEDI

Jak vidí programy EVVO lidé s různým druhem znevýhodnění? Je možné ušít programy opravdu na míru? Nebo by jim víc vyhovovalo něco jiného? A kde vidí prostor pro zlepšení? Jak by vypadal ideální svět/program z pohledu různých pestrostí?

moderuje Jitka Burianová, hovoří Marie Křiváková, Jitka Datinská, Dagmar Filgasová

13:15–13.50
13:50–14:05

EVVO A SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO KLIENTY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

V příspěvku se zaměřím na základní poznatky z terénu: v rámci podpory lidí v bytové nouzi zjišťujeme, že energetické chudoba často souvisí s neracionálním užíváním energií. V posledním roce jsme mapovali situaci v souvislosti s energetickou krizí a zjistili jsme, že je mimo jiné nutné vhodně zaměřit vzdělávací aktivity pro uživatele sociálních služeb, aby uměli efektivně užívat energie a další zdroje. Doplním rovněž základní spektrum důsledků nízké obeznámenosti s využíváním zdrojů v cílové skupině.

Jan Milota

13:50–14:05
14:05–14:20

ENERGETICKÁ CHUDOBA, LEKCE Z MINULÉ ZIMY 

Energetická krize se nevyhla nikomu z nás a z energetiky se během loňské zimy stalo přední téma. Ani letošní zima přitom nemusí být jednoduchá. O čem byla kampaň Energie lidem? Kdo na energetické krizi prodělal a kdo na ní naopak vydělal? Jak mluvit o energetické krizi a energetické chudobě v souvislostech? O tom všem budou povídat Petr Doubravský a Veronika Dombrovská z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set.

Petr Doubravský a Veronika Dombrovská

14:05–14:20
14:20–14:40

Přestávka

14:20–14:40
14:40–15:30

PECHA KUCHA – PŘÍKLADY EKOSOCIÁLNÍCH AKTIVIT EKOCENTER


EKOVÝCHOVA A SOCIÁLNÍ PRÁCE V ESTER, Z. S.
V průběhu deseti let činnosti se Ekocentrum Rychleby ESTER, z. s. v Javorníku intenzivně věnuje především práci se sociálními skupinami ohroženými chudobou, sociálním vyloučením, ztrátou domova, žitím rizikovým způsobem i prožíváním duševních nemocí. Obohacující nadstavbou těchto aktivit se v posledních letech stává také environmentální výchova a osvěta.
Abraham Staněk

EKOVÝCHOVA PRO DĚTI S AUTISMEM?
PAS (porucha autistického spektra) je celoživotní neuro-vývojové postižení, které má vliv na sociální a komunikační schopnosti. Způsobuje sociální slepotu, hluchotu i němotu. Děti s autismem vnímají svět jinak než ostatní děti a neobejdou se bez pomoci. Pro často specifické projevy chování jsou vyloučeny z aktivit pro běžné kolektivy a možnosti v oblasti EVVO mají minimální. V Lamacentru od roku 2015 připravujeme programy na míru pro děti a mládež s PAS, případně jiným mentálním znevýhodněním.
Stanislava Švédová a Lucie Růžičková

WHY NOT
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno je škola pro děti, žáky a studenty s vážnou vadou řeči, nebo sluchu. Tato odlišnost od běžných škol však nebrání v podnikavosti, pouze naše skutky mají předem dané mantinely, přes které prostě neprojdeme. Často překonáme své schopnosti, ale nikdy nedokážeme překonat daný fakt v naší odlišnosti.
Dagmar Kubíčková

SOCIÁLNÍ TÉMA V ZAHRADNÍ TERAPII
Zahradní terapie (ZT) koresponduje s trendy deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoje komunitní sociální práce, nových přístupů v péči o osoby se speciálními potřebami, nebo v ČR s reformou psychiatrické péče. Souvisí ale také s novými potřebami ohledně vazby na ochranu životního prostředí, trvale udržitelnou krajinu, opětovnému přiblížení se k přírodě. Členy Asociace zahradní terapie (AZT) jsou uznávané organizace i jednotlivci zabývají se jak vzděláváním a poradenstvím, tak sociální či zdravotní činností. Jedná se plénum osob, které je zastoupeno různými specializacemi při práci se zdravotně či sociálně znevýhodněnými. Při výběru partnerů pro mezinárodní spolupráci AZT klade důraz na to, aby spolupracující organizace byly environmentálně založeny a současně se věnovaly životnímu prostředí i udržitelnému rozvoji. To je pro ZT jedním ze základních principů fungování.
Jana Dvořáčková

EKOVÝCHOVA A OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY Z OBLASTÍ SE ZHORŠENÝM OVZDUŠÍM
Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím dotace od Státního fondu životního prostředí ČR mnoho let podporovalo konání tzv. ozdravných pobytů. Tedy pobytů žáků z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v oblastech s ovzduším čistým. Pobyty se odehrávaly v topné sezóně, tedy hlavně v zimě, a byly spojeny s environmentálním programem. Česká republika vynaložila desítky milionů korun na podporu těchto škol. Co tyto ozdravné pobyty přinesly environmentální výchově a co přinesla ekologická výchova žákům v těchto školách?
Martin Šrom

JAK (NE)ZALOŽIT SOCIÁLNÍ PODNIK VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
V ČR žije cca 0,5 mil. osob se zdravotním postižením v produktivním věku, z toho je přibližně 350 tisíc osob s invalidním důchodem. Pouhá třetina z nich pracuje, pracovních příležitostí je málo.
Ve shodě s třetím – sociálním – pilířem udržitelnosti jsme v roce 2009 založili sociální podnik. Dopustili jsme se řady chyb, které ohrožovaly samotnou existenci Toulcova dvora. Dnes sociální podnik patří s 51 klienty k největším zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením v lokalitě.
Jak na to?
Lenka Skoupá

14:40–15:30
15:30–15:40

BABIČKY PRO KLIMA

Pocit osamělosti a neporozumění současnému světu je častým problémem, který trápí seniory a seniorky. Ukážu jednu z cest, jak tomu čelit environmentální osvětou a zároveň mít dobrý pocit, že třeba něco zmůžu.

Yvonna Gaillyová

15:30–15:40
15:40–16:00

Malé překvapení na závěr

15:40–16:00