• Zájem o pochopení přírodních dějů a o jejich zkoumání
  • Schopnosti a dovednosti pro zkoumání
  • Porozumění základním zákonitostem v přírodě
  • Porozumění jejich významu pro život člověka
  • Propojování jejich znalosti s každodenním životem

Porozumět přírodě znamená pochopit základní ekologické děje a zákonitosti, principy fungování přírody. Nejdůležitější zákonitosti se nachází v tocích energie a koloběhu látek (například vody nebo uhlíku), v potravních vztazích (například vztah producentů, konzumentů a rozkladačů), ve vztazích mezi organismy a prostředím (například rovnováha a narušení ekosystému), v sociální struktuře populací a společenstev (například konkurence mezi organismy) a ve vlivu člověka na životní prostředí (například produkce skleníkových plynů). Záměrem je, aby každý člověk těmto zákonitostem porozuměl. Všímal si v přírodě jejich projevů, propojoval si je s vlastním životem a dokázal předvídat možné důsledky našich činností na stav životního prostředí. Prostřednictvím výzkumných znalostí a dovedností se dále každý učí formulovat jednoduché výzkumné otázky a navrhovat základní postupy výzkumu: sbírat potřebná data, uspořádat je, vyhodnotit a interpretovat. Naše porozumění zákonitostem v přírodě zásadním způsobem ovlivňuje, jak účinná bude naše snaha o její ochranu.