• Znalost základních principů ochrany životního prostředí
  • Šetrné zacházení s přírodou a zdroji
  • Šetrné spotřebitelské chování
  • Dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí
  • Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí

Jednáním ve prospěch životního prostředí se vracíme k hlavnímu cíli environmentální výchovy v České republice: rozvoji znalostí, dovedností a postojů potřebných pro environmentálně odpovědné jednání. Takové jednání se chápe jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. Oblast zacházení s přírodou a přírodními zdroji zahrnuje například minimalizaci a třídění odpadu, šetření energiemi a vodou či ohleduplné chování k přírodě. Šetrným spotřebitelským chováním rozumíme třeba nakupování místních výrobků nebo produktů s ekoznačkou. Aktivní ovlivňování okolí pak znamená ovlivňování jiných lidí k environmentálně odpovědnému chování, například zapojováním do veřejných rozhodovacích procesů nebo diskusí s volenými zástupci či kandidáty do veřejných funkcí. Důležitým principem zůstává to, že environmentální výchova k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání však zůstává svobodnou volbou každého jedince.