• Znalost místní krajiny
  • Znalost jedinečností krajiny
  • Schopnost interpretovat krajinu v souvislostech
  • Sounáležitost s místem a regionem
  • Zodpovědnost za místo, kde žijeme

Vztahem k místu se rozumí vědomí sounáležitosti každého člověka s místem a regionem, ve kterém žije. Místo se tak netýká pouze přírody, ale zahrnuje celé prostředí našich životů – města, vesnice, krajinu.  Vztah k místu má čtyři základní roviny. Biofyzikální rovina vyjadřuje naši znalost místní geografie a přírody. Psychologická rovina odráží naši identifikaci s místem a schopnost vnímat a ocenit jeho jedinečnost. Sociokulturní rovina spočívá v naší znalosti příběhů spojených s místem a v našem pochopení toho, jak společnost utvářela místo v minulosti a jak to dělá v současnosti. A konečně politicko-ekonomická rovina se dotýká našeho porozumění názorům různých zájmových skupin na využívání místa a našeho vědomí možností, jak sami můžeme budoucí vývoj místa aktivně ovlivňovat. Vztah k místu je vhodné rozvíjet již od dětského věku a dále po dobu celého života, nejlépe napříč celým vzděláváním. Čím hlubší pociťujeme naše kořeny v místě, kde žijeme, tím větší je šance, že o něj budeme sami pečovat.