• Schopnost analýzy problémů a konfliktů souvisejících s životním prostředím
  • Schopnost formulovat vlastní názor na problém
  • Schopnost posuzovat varianty řešení a navrhovat vlastní řešení
  • Schopnost spolupráce a komunikace při řešení konfliktů

Environmentální problém vzniká v situaci, kdy je ohrožena určitá část životního prostředí. Může, ale také nemusí být způsoben lidskou činností. Konflikty vznikají tehdy, pokud je více názorů na řešení daného problému. Představují společenskou diskusi o řešení problémů. Schopnost řešit environmentální problémy a konflikty zahrnuje celou řadu poměrně náročných postupů využívajících metody přírodních a společenských věd. Environmentální problém je třeba analyzovat, zkoumat jeho příčiny, mechanismy fungování, následky, ekonomické, sociální a historické souvislosti. Klíčová je dovednost vyhodnotit informace z různých zdrojů, identifikovat názorové strany konfliktu a analyzovat hodnoty, přesvědčení a záměry, se kterými jednotlivé strany do konfliktu vstupují. Teprve poté je dobré přistupovat k posuzování jednotlivých návrhů na řešení problému, případnému návrhu vlastního řešení a k vyjednávání takového řešení, které je přijatelné pro různé strany konfliktu.